középvállalkozások

Kik pályázhatnak

Élelmiszeripari középvállalkozások komplex beruházásainak támogatása

GINOP-1.2.6- GINOP-8.3.4-1.2.6-16

A felhívás célja

Komplex beruházások támogatásával, vissza nem térítendő támogatás és kedvezményes kölcsön kombinált, együttes biztosítása révén biztosítja az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődését. A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

Kötelező vállalások

A projekt fizikai befejezését követő két évben nettó árbevétel és foglalkoztatottaik létszám fenntartása (bázis év a benyújtást megelőző lezárt üzleti év adata)

A támogatott projektek várható száma: 200-300 db.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása.
 2. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melynek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
 3. A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 4. Infrastrukturális és ingatlan beruházás.

 

Önállóan támogatható tevékenységek:

 1. Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc,
 2. gyártási know-how beszerzések
együtt max. 10%-a az összköltségnek
 • Külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel
 1. Külföldi árubemutató szervezése
 2. Tanácsadás igénybevétele
h-l) csak f) és g) pontokhoz kapcsolódóan
 • Piacra jutás támogatása
 1. Piackutatás elkészítése
 2. Piacra jutáshoz kapcsolódó online megjelenés támogatása
 3. Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének,
 4. érvényesítésének és védelmében költsége
 5. A projekt előkészítéséhez kapcsolódó tevékenységek

 

A projekt végrehajtására rendelkezésére álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére 24 hónap áll rendelkezésre.

Kölcsön folyósítására csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség, melynek legkésőbbi időpontja a szerződés hatályba lépésétől számított maximum 24 hónap.

A törlesztés a türelmi időt követően havonta egyenlő tőketörlesztő részletekben történik. Esedékesség a tárgyhónap 25. napja. A kamatfizetés esedékessége a tárgyhónap 25. napja. Türelmi idő kamatfizetés tekintetében nincs.

 

Terleti korlátozás, megvalósítási helyszín

Nem támogathatóak a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye, vagy fióktelepe lehet. A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtásáig kell bejegyzésre kerülnie.

Nem támogatható olyan projekt, amely a beruházást, illetve a fejlesztést olyan ingatlanon kívánja megvalósítani, amely a támogatási kérelem benyújtásakor nem per- és igénymentes.

Fenntartási kötelezettség 3 év

Biztosítékok köre

Vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában: nem kell biztosíték, ha a kedvezményezett rendelkezik legalább egy lezárt üzleti évvel és a támogatási kérelem benyújtásakor szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

A kölcsön vonatkozásában biztosítékadási kötelezettség van és az alábbi biztosítéki formák fogadhatóak el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön),
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

A támogatást igénylők köre

 • TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységüket fejlesztők (1. sz. melléklet szerint)
 • középvállalkozások
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • éves átlagos statisztikai állományi létszám a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó üzleti évben minimum 50 fő volt
 • a projekt összköltsége nem haladhatja meg a benyújtást megelőző utolsó lezárt üzleti év nettó árbevételének kétszeresét
 • Magyarországi székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, az SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek

Támogatásban nem részesíthetők azon vállalkozások

 • akik a támogatást desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártásához kívánják igénybe venni
 • amelynek a saját tőkéje negatív
 • amely ellen NAV végrehajtás van folyamatban
 • amelynek kiegyenlítetlen lejárt köztartozása van
 • amely, vagy amely kapcsolt vállalkozása szerepel a 100 millió Ft feletti adótartozással rendelkezők adatbázisában
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott lezárt üzleti évben az árbevétele 20 millió Ft alatti
 • amely, vagy amelynek partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a GINOP-1.2.1-15 és GINOP-1.2.2-15 és a GINOP-1.2.3-16 kódszámú felhívások, illetve jelen felhívás keretében az adott naptári évben már részesült támogatásban
 • amelyek mezőgazdasági termelőnek minősülnek (árbevételük legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik)
 • amely nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak minősül
 • amely a támogatást elsődleges mezőgazdasági termeléshez használja fel

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 1. február 15-től 2019. február 15-ig lehetséges.

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában a Felhívásra beérkező támogatási kérelmek standard kiválasztási eljárásrend alapján kerülnek elbírálásra.

Az első értékelési határnap: 2017. március 16.

Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás+ kölcsön+ önerő

A kölcsön kondíciói:

 • kamat: 2%/év
 • futamidő: új ingatlan beruházás, felújítás esetén max. 15 év
 • új eszközbeszerzés esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. 15 év.
 • rendelkezésre tartási idő: kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.
 • Türelmi idő: A rendelkezésre tartási idő végétől számított max. 6 hónap.
 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió Ft és maximum 750 millió Ft.
 • Igényelhető kölcsön összege:
  • Regionális beruházási támogatás igénybevétele esetén: minimum 50.000.000 Ft maximum 1500.000.000 Ft.
  • Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás igénybevétele esetén minimum 50.000.000 Ft és maximum 2000.000.000 Ft.

A vissza nem térítendő támogatás összege nem haladhatja meg a visszatérítendő támogatás összegét.

A vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön mértéke:

 • Regionális beruházási támogatás esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 37%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 75%-a lehet (max. 37% támogatás+ max. 38% kölcsön+max. 25% saját forrás).
 • Mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatás igénybevétele esetén a vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összköltségének 44%-a lehet, a vissza nem térítendő támogatás és a kölcsön együttes mértéke maximum a projekt összes elszámolható költségének 90%-a lehet.

A támogatási intenzitás középvállalkozás esetén 10 százalékponttal növelhető, amely további 15 százalékponttal növelhető az alábbi régiókban megvalósuló fejlesztések esetén, azonban a támogatás mértéke nem haladhatja meg a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértékét.

Előleg: a vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de maximum 375 millió Ft.

Elszámolható költségek köre

Eszközbeszerzés költségei:

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzésének, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításának költsége: minimum nettó 200.000 Ft értékben.
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök beszerzésének költsége (minimum nettó 30.000 Ft értékben).
 • A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új, egyenként nettó minimum 200.000 Ft értékű eszközök beszerzésének költsége (pl.: napelem, napkollektor)

Építéshez kapcsolódó költségek:

 • épületgépészeti gépek
 • épületek hőtechnikai adottságának javítása
 • épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerűsítése
 • ivó-, ipari- és tűzi-vízi hálózat, korszerű tűzvédelmi hálózat kiépítése és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések
 • a projekt keretében beszerezni kívánt új eszköz működéséhez szükséges, az ipari folyamatokhoz kapcsolódó földgázvezeték, gázfogadó állomás, távhővezeték, és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó infrastrukturális beruházások költsége
 • a megújuló energiával működő fűtési és hűtési rendszerek és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések, valamint villamos energia termelő berendezés hulladék hőjének hasznosításával működő berendezések és hozzájuk kapcsolódó felszerelések
 • elektromos energiaellátás hálózata (közüzemi hozzájárulás, elektromos hálózati csatlakozási díj) és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések
 • eső- és szennyvízelvezetés, szennyvíztisztító és a hozzájuk kapcsolódó berendezések, felszerelések
 • szennyvíztároló, felvonó, siló, hűtőkamra, ipari kapu, szellőző- és légfrissítő berendezések, iparvágány

Immateriális javak beszerzésének költsége

 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése
 • Új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó online megjelenés támogatása (idegen nyelvű honlap kialakítása)
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Marketing költségek
 • külföldi kiállításon, vagy vásáron való részvétel
 • külföldi árubemutató szervezése
 • piacra jutási tevékenységhez kapcsolódó igénybe vett szolgáltatás (marketingeszközök elkészítése, sajtómegjelenés)
 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
 • tanácsadás igénybevétele (összes elszámolható költség legfeljebb 5%-a)
 • grafikai tervezés, tolmács igénybevétele
 • piackutatás elkészítése (legfeljebb 500.000 Ft értékben elszámolható)
 • Egyéb szolgáltatási költség
 • árubemutatón, kiállításon, vásáron bemutatott termék szállítmányozási és biztosítási költségei.

Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

 • piacra jutási tevékenységhez kapcsolódóan utazási költség (2 fő) + szállásköltség

Előkészítés költségei (a közbeszerzésen kívül az összes többi max. az összköltség 5%-a lehet)

 • kötelező előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció elkészítése
 • megvalósíthatósági tanulmány
 • környezeti hatásvizsgálat
 • szakvélemények
 • műszak tervek költségei közbeszerzési eljárások költségei (ami nem lehet több mint az összköltség 1%-a)
Bővebben
Kik pályázhatnak:

Kérdése van?

Hívjon minket!

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Mint minden weboldal, az skc.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja azokat.

Bezárás