KKV

Kik pályázhatnak

Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.6-17

A felhívás célja

A felhívás fő célja, az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 1. Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 1. aa) OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 1. § (2) a) pontja alapján;
 2. ab) Fktv. 2 § 19a. pontjában meghatározott kombinált nyelvi képzés;
 3. ac) Fktv. 2. § 6. pontjában meghatározott egyéb szakmai képzések;
 4. ad) Fktv. 2. § 5. pontjában egyéb képzés;
 5. ae) az Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) b), h) és m) pontjai szerinti képzések (a továbbiakban. az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések);
 6. Képzéshez kapcsolódó tudás-,és elégedettségmérés

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívás 3.4.1.1 pontjában foglaltaknak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés.

 1. Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Projekt előkészítési tevékenységek

aa) Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

– a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;

– belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása (a Felhívás 3.4.1.1 Képzésekkel kapcsolatos elvárások 7. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett)

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

ca) Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,

cb) A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.

Műszaki és szakmai elvárások

 • képzési terv benyújtása max. 1 szerzői ív terjedelemben a felhívásban megfogalmazott tartalommal
 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie;
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés;
 • A képzések megvalósíthatók belső képzésként, valamint vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzésként;
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.
 • Képzés formája lehet egyéni felkészítés, csoportos képzés, távoktatás. Távoktatás esetén a felhívásban leírtakat figyelembe kell venni.
 • A képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.
 • Képzésben résztvevőnek akkor tekinthető egy személy, amennyiben a képzési órák legalább 90%-án jelen volt, amennyiben a képzési program szigorúbb részvételi arányt ír elő, úgy annak kell teljesülnie.
 • Kizárólag a mikro-, kis- és középvállalkozások saját munkavállalóinak képzése támogatható.
 • A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-a hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie (csak középvállalkozások esetében)
 • A külső képzésként kizárólag a képzésre engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény által nyújtott képzés vehető igénybe.
 • A belső képzés, valamint az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzés esetén is vezetni kell a képzés megvalósításával kapcsolatos haladási naplót.

Kötelező vállalások

Képzésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma: képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő (csak középvállalkozások esetében)

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: legfeljebb 24 hónap

Projekt területi korlátozása

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl régió

Támogatást igénylők köre

 • mikro-, kis- és középvállalkozások
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében minimum 3 fő volt
 • rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel

Támogatási kérelem benyújtása

 1. év június 30.-tól van lehetőség.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft.

Előleg igénylése

Előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a, maximum 25 000 000 forint.

Elszámolható költségek

a)Projekt előkészítés költségei

aa) Előzetes tanulmányok költségei, engedélyezési dokumentumok költségei

 • Képzési terv megvalósításához szükséges eljárások, stratégiák módszertanok kidolgozása;
 • munkavállalói képzési igény felmérése;
 • külső képzés esetén a képzés engedélyeztetése;

ab) Közbeszerzési költségek

 • Közbeszerzési szakértői díj, közbeszerzési terv;
 • Közbeszerzési eljárási, hatósági díjak.

b)Projektmenedzsment költségei

ba) Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása

 • bérköltség a projektre fordított munkaidővel arányosan (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

bb) Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség,

 • A projekt megvalósítás érdekében felmerült útiköltség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj.

bc) Egyéb projektmenedzsment költség

 • Menedzsment tevékenységhez kapcsolódó, a dokumentációs és adminisztrációs tevékenység ellátásához kapcsolódó anyag és kis értékű eszközbeszerzések;

c) Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

ca) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

 • bérköltség (munkaviszony, vagy természetes személlyel kötött megbízási szerződés);
 • a hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok.

cb) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség,

 • a projekt megvalósítása érdekében felmerült útiköltség, szállásdíj, helyi közlekedés költsége, napidíj;
d) Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei

da) Egyéb szakértői szolgáltatás

db) Képzéshez kapcsolódó költségek

 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége, oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége
 • Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
 • Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek
 • Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgáztatás díja, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége
e) Célcsoport támogatásának költségei
 • Képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége: Képzéséhez kapcsolódó útiköltség (az utazási költség a képzésben résztvevők részére akkor számolható el, ha a képzés a munkavégzéstől eltérő helyszínen kerül megtartásra)
 • Képzésbe bevont munkavállalók ellátási költsége: Szállás és étkezési költség a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet meghatározottak szerint.
 • Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása: A munkavállalók munkaidőben való képzése esetén, kizárólag a kontaktórák tekintetében, a képzés munkaidőben megtartott óráinak számával megegyező időre, arányosítva elszámolható a képzésre bevont munkavállaló bérköltsége, hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adókkal és járulékokkal. Bérköltség kiszámításához munka törvénykönyvéről szóló a 2012. évi I. törvény távolléti díj számításának szabályai az irányadóak.
Bővebben
Kik pályázhatnak:

Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása

GINOP 1.2.7-17

A felhívás célja

Jelen felhívás célzottan a feldolgozóipari ágazatokban működő, fejlesztéseiket az Irinyi terv ágazataiban megvalósító, nagy növekedési potenciállal rendelkező beszállító vállalkozások komplex fejlesztéseihez nyújt támogatást, előnyben részesítve az Ipar 4.0 technológiai megoldásokat jelenleg, vagy a projekt megvalósulása révén alkalmazó vállalkozásokat.

Támogatható tevékenységek

Önállóan kizárólag a technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése támogatható.

Ezek mellett megvalósítható, de önállóan nem támogatható:

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás

A fenti két tevékenység a projekt összköltségének legfeljebb 55%-a lehet

 • Információs technológia-fejlesztés

A projekt összköltségének legfeljebb 15%-a lehet

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközökhöz kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések
 • Minőség-, környezet- és egyéb irányítási, vezetési, hitelesítési rendszerek, szabványok bevezetése és tanúsítványok megszerzése

A fenti két tevékenység a projekt összköltségének legfeljebb 15%-a lehet

A benyújtás határideje

 • szeptember 14-től 2017. október 19-ig
 • február 15-től 2018. március 15-ig

Pályázók köre

A támogatási kérelmeket azok a mikro- kis- és középvállalkozások nyújthatják be:

 • amelyek rendelkeznek legalább három lezárt teljes üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt;
 • amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások: nagy növekedési potenciállal rendelkező vállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelyiknek a támogatási kérelem benyújtását megelőző harmadik lezárt üzleti évben kimutatott nettó árbevételét az azt követő két év valamelyikében kimutatott nettó árbevétele legalább 5%-kal meghaladta.
 • amelyek jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti nettó árbevétele, legalább 0,5 milliárd forint volt;
 • amelyek a GINOP-1.1.4-16 kódszámú projekt keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. által előzetesen minősítésre kerültek és „megfelelt” minősítést értek el;
 • amelyek beszállító KKV-k; (Beszállító KKV az a vállalkozás, amely a végtermék gyártási vagy összeszerelési fázisa során alkatrész(eke)t és/vagy részegység(eke)t és/vagy adalékanyagot és/vagy know how-t fejleszt, gyárt, szerel össze a végtermék gyártója, vagy annak beszállítói integrátora részére. A beszállítót, mint ipari partnert közvetlen vagy az integrátoron keresztül közvetett beszállítói szerződés köti a gyártóhoz. A beszállítói kapcsolat ellenőrzése a szerződés másolatának benyújtásával, és az integrátor vagy gyártó nyilatkozatával történik, mely szerint a szerződésben foglalt beszállítói tevékenység a szerződésben foglaltaknak megfelelően megkezdődött és zajlik.
 • amelyek fejlesztési igénye a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt, az Irinyi Tervben meghatározott feldolgozóipari tevékenységekre irányul;

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
 • amellyel szemben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,

A támogatás mértéke, összege

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 25.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.
 2. A támogatás maximális mértéke
Támogatási kategória mikro- és kisvállalkozás középvállalkozás
Regionális beruházási támogatás/ Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás Nyugat-Dunántúl 45% 35%
Közép-Dunántúl 50% 45%
Dél-Dunántúl 50% 50%
Észak-Magyarország 50% 50%
Észak-Alföld 50% 50%
Dél-Alföld 50% 50%
Csekély összegű támogatás esetén

 

Konvergencia régióban 50% 50%

 

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Területi korlátozás

A budapesti és Pest megyei vállalkozások nem nyújthatják be támogatási kérelmüket.

Bővebben
Kik pályázhatnak:

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

A felhívás célja

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

 • Kísérleti fejlesztés (bér+járulék, szolgáltatás, anyagköltség)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Regionális beruházási támogatás keretében (max. a projekt 35%-a):

 • Eszközbeszerzés
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • Projektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%)
 • Nyilvánosság (max. 0,5%)

Kötelező vállalások

K+F ráfordítások szintjének megőrzése

Megvalósítási időtartam: követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Biztosítékok

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. biztosítékadási kötelezettséget ír elő.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

A beruházás tárgya bevonható a fedezeti körbe.

Támogatást igénylők köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A GINOP-2.1.2-8.1.416 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7-15,GINOP-2.1.1-15 és GINOP-2.2.1, Felhívásra benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét,
 • amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb. (összes saját forrás/utolsó lezárt év saját tőke*100<200)
 • amellyel szemben NAV végrehajtás van folyamatban

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 08-tól 2019. február 08-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • április 10. 12 óra 00 perc
 • augusztus 28. 12 óra 00 perc
 • február 5. 12 óra 00 perc
 • november 5. 12 óra 00 perc
 • február 08 12 óra 00 perc

A kölcsön kondíciói:

Kamat: 2%

Kezelési költség: nincs

Előtörlesztési díj: nincs

A kölcsön futamideje: Eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a Szerződéskötéstől számított 15 év.

Rendelkezésre tartási idő: A fizikai befejezés határidejétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 32 hónap.

Előtörlesztés: A Kölcsön a Kedvezményezett által a fizikai befejezést követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A támogatás mértéke, összege:

1.) Támogatás: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.

2.) Hitel: minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek 50%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 40%-a lehet középvállalat esetében, 30%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a többi régióban maximum az elszámolható költségek 55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 35%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható költségek 40%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, 60%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható költségek 35%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 55%-a lehet nagyvállalatok esetében.

3.) A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Előleg

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.

 

Bővebben
Kik pályázhatnak:

KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén

GINOP-2.1.8-17

A felhívás célja

A fejlesztések eredményeként a vállalkozások termelékenysége növekszik, árbevételük emelkedik, új export piacokra léphetnek be. A folyamat eredményeként fenntartható munkahelyek jönnek létre, illetve az így generált gazdasági növekedés idővel növeli a fogyasztást a belső piacon is. Jelen Felhívás célja a hazai mikro, kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése adaptív technológiai innovációs tevékenységek támogatásával.

 

Támogatható tevékenységek

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.
 • Immateriális javak beszerzése

A támogatást igénylők köre

 • mikro-, kis-, és középvállalkozások
 • legalább egy lezárt üzleti év
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 1. november 30. 9 órától 2018. január 31-én 12 óráig

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 15 millió forint.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség: 50%-a lehet.

Előleg igénylése

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A mennyiben a projekt a Támogatási Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatási Szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 6 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A megvalósítási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább 6 hónappal bejegyzésre kell kerülnie.

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy saját tőkéje a projekt megvalósítás befejezését követően a fenntartási időszak első üzleti évben a teljes megítélt támogatási összeg legalább 50%-ával növekszik és annak mértéke nem csökken a fenntartási időszak végéig.

Támogatásban nem részesíthetők köre

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét,
 • amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2. prioritásában benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést/nem kapott Támogatói Okiratot, vagy elállt attól.
 • amely vállalkozás fejlesztendő tevékenysége nem a Felhívás 2. számú mellékletében található TEÁOR számok alá tartozik,

 

Bővebben
Kik pályázhatnak:

Vállalati IT fejlesztés

Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása
GINOP-3.2.2-16

Cél: A Felhívás és a Hitelprogram vissza nem térítendő támogatás és pénzügyi eszköz (kölcsön) együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti (vezetői döntéstámogató és információs, elektronikus iratkezelési, ellátási és ügyfélkapcsolati, csoportmunka, távmunka stb.) rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú (laaS, PaaS és SaaS) és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.

A támogatás mértéke: minimum 1 M Ft – maximum 24 M Ft

A kölcsön összege: minimum 1,25 M Ft – maximum 37,5 M Ft

Az összköltség nem haladhatja meg a tavalyi árbevételt.

Az összköltség max 80 M Ft lehet.

A pályázat benyújtása: 2017. március 8-tól

Kik vehetik igénybe?

Már legalább egy lezárt üzleti évvel rendelkező, legalább 2 volt a tavalyi statisztikai állományi létszáma, nem mezőgazdasági termelő- vagy halászati szektorban működő mikro, kis- és középvállalkozások, egyéni vállalkozók, egyéni cégek.

A támogatás mértéke:

A támogatás mértéke max 35% visszanem térítendő támogatás, 55% hitel és minimum 10% önerő

 

Megvalósulási helyszín:

A projektgazda Magyarországon, a közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe.

Megvalósítási Futamidő:

A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva maximum 24 hónapra tervezheti.

Támogatható tevékenységek:

A konstrukcióban két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 1. Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása – on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 2. Felhőalapú (laaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhöalapú szolgáltatások bevezetése).

Alábbi funkcionális területekre vonatkozóan:

 1. Vállalati CRM, értékesítés terület;
 2. Gyártási terület;
 3. Humán erőforrás menedzsment és bérszámfejtés;
 4. Kontrolling és döntéstámogatás;
 5. Beszerzési, logisztikai terület;
 6. Táv- és csoportmunka támogatás;
 7. Pénzügyi, számviteli terület;
 8. Internetes értékesítés (Vállalati webáruház)
 9. Internetes megjelenés (Vállalati portál);
 10. Munkafolyamat-irányítási megoldás (workflow);
 11. Elektronikus iratkezelési megoldás;
 12. Tudásmenedzsment specializált megoldás;

Csak az 1-es célterületre:

 1. Adott funkcionális területhez kapcsolódó mobil technikát használó rendszer/megoldás;
 2. Térinformatikai és földrajzi információs (GIS) specializált rendszer;
 3. RFID technológiát alkalmazó specializált rendszer;

Csak a 2-es célterületre:

 1. Online (elektronikus) fizetési megoldás;
 2. Szolgáltatásmenedzsment;

A fentiek figyelembevételével:

 • Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges informatikai eszközök beszerzése
 • Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetéséhez és működtetéséhez szükséges immateriális javak beszerzése
 • Vállalati folyamatmenedzsment, elektronikus kereskedelmi rendszerek és mobil technikák bevezetésének szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek
 • Felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatási, tanácsadási és betanítási tevékenységek
 • Kötelezően megvalósítandó nyilvánosság biztosítása (önállóan nem támogatható).

Előleg: maximum a vissza nem térítendő támogatás 50%. de legfeljebb 12 Mft.

Optimális pályázó:

 • legalább 3-6 lezárt üzleti éve van
 • eszközfinanszírozási mutató minél alacsonyabb (tavaly az eszközbeszerzésük ne legyen több mint a saját tőke és a hitelek összege)
 • mikro vagy kis vállalkozások
 • minél kisebb településen legyen a megvalósítás
 • minél több területet akar fejleszteni
 • nagyobb arányban vállalja a hitelt, mint kötelező
 • tudja mit szeretne fejleszteni

Fenntartási kötelezettség: 3 év

Mi az, ami nem támogatható?

 • a támogatást harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez kapcsolódó tevékenységek
 • mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével, feldolgozásával vagy forgalmazásával kapcsolatos beruházásokra irányul
 • teherszállító jármű vásárlására

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt elszámolható összköltségének 10%-át kitevő igazolt önrésszel kell rendelkeznie.

Kötelező Vállalások:

 • VAGY: A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben a kedvezményezett üzemi (üzleti) tevékenység eredmény növekedésének el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 25%-át.
 • VAGY: A projektmegvalósítás befejezési évét közvetlenül követő 2. üzleti évben az elektronikus értékesítésből származó éves nettó árbevétel növekedésének (vállalkozói adóalapba beszámított bevételének) el kell érnie a támogatási kérelem keretében elnyert vissza nem térítendő támogatás értékének legalább 120%-át.
 • ÉS: A támogatott vállalatnál a támogatási kérelem keretében bevezetett vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi modulok, felhőalapú online üzleti szolgáltatások száma
 • A támogatási kérelemben a helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületen elnyert támogatással megvalósított rendszert/rendszereket, a fenntartási időszakban a kedvezményezettnek üzletszerűen működtetnie kell, azok töltöttségének folyamatosnak kell lennie. A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületen bevezetett üzleti szolgáltatásokat a fenntartási időszakban a kedvezményezettnek tovább kell igénybe vennie.
 • A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületen bevezetett üzleti szolgáltatásokat a fenntartási időszakban a kedvezményezettnek tovább kell igénybe
 • .A támogatott fejlesztéseket (beleértve az informatikai fejlesztéseket) a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
 • A támogatást igénylő köteles a fenntartási időszak végéig a támogatással létrehozott fejlesztést, információs technológiai fejlesztéseket fenntartani és üzemeltetni.
 • Ha konvergencia régióban székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkeznek ott legalább egy fő állandó foglalkoztatottat alkalmazni fognak legkésőbb a projektmegvalósítás befejezéséig.
Bővebben
Kik pályázhatnak:

Társadalmi célú vállalkozások támogatása

GINOP-5.1.7.-17

Célja:

A társadalmi célú vállalkozások (social enterprises) ösztönzése és támogatása: E gazdasági szervezetek Magyarországon is fontos foglalkoztatók lehetnek, ahogy ez a szféra sajátos küldetéséből adódóan nemzetközi szinten tapasztalható. A tartós foglalkoztatási szerepük betöltése érdekében erősíteni kell ezeknek a szervezeteknek a pénzügyi fenntarthatóságát

Benyújtás határideje:

 1. szeptember 25. – 2018. szeptember 3. között lehetséges, egyszerűsített eljárásrend

Támogatás összege:

Maximum 250.000.000 forint vissza nem térítendő támogatás

Új munkavállalónként 7 500 000 Ft max. támogatás

Előleg:

A megítélt támogatás legfeljebb 50 %-ának megfelelő, de maximum 125 millió forint.

Pályázók köre:

 • GINOP-5.1.2-15 Társadalmi vállalkozások ösztönzése – kiemelt projekt előminősítési és – szükség esetén – felkészítési folyamatán részt vettek, és a kiemelt projekt által kiadott minősítő tanúsítvánnyal rendelkeznek és támogatási kérelmüket a tanúsítvány kiadásának dátumától számított 3 hónapon belül benyújtják,
 • rendelkeznek minimum egy lezárt (jóváhagyott beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető társadalmi vállalkozások vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező társadalmi vállalkozások,
 • KKV-k
 • a szabad vállalkozási zónákban és a komplex programmal fejlesztendő járásban megvalósuló projekt esetén a második pont nem képezi a támogatási igény benyújtásának feltételét.

Területi korlátozás:

A Felhívásra csak a kevésbé fejlett régiók területén megvalósítani tervezett projektekre nyújthatók be támogatási kérelmek.

Nem támogatható a Közép-Magyarország régió (Budapest, illetve Pest megye) területén megvalósuló fejlesztés.

Fenntartás:

 • Továbbfoglalkoztatás a támogatott időszakkal megegyező hosszúságban, azonos bérrel
 • Előírt együttműködés a GINOP-5.1.2-15 keretében

Kötelező vállalás:

 • min 1 célcsoport foglalkoztatása
 • min 1 a projekt keretében értékesítésre fejlesztett termék/szolgáltatás
Bővebben
Kik pályázhatnak:

Gyakornoki program

Gyakornoki program pályakezdők támogatására

GINOP-5.2.4-16

Cél:

A pályázati program célja hogy a szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedését, munkatapasztalat szerzését elősegítse, támogatva a felsőfokú végzettséggel nem rendelkezők szakmai karrierjének, pályafutásának megerősítését, ösztönözve a vállalatokat „gyakornoki helyek” kialakítására.

A támogatás mértéke: minimum 2,3 Mft – maximum 30 Mft

Kik vehetik igénybe?

Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető Mikro-, Kis-, vagy Középvállalkozások, amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel és amelyeknek az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.

Megvalósulási helyszín:

A projektgazda Magyarországon, a közép-magyarországi régión kívül bejegyzett székhelye, telephelye vagy fióktelepe. A projekt több helyszínen is megvalósítható, de ebben az esetben is minden megvalósítási helyszínnek a kevésbé fejlett (Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl) régiókban kell lennie.

A pályázatok benyújtására 2016.08.01-től van lehetőség.

Megvalósítási Futamidő:

A projekt megvalósítását a Támogatást igénylő annak megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 15 hónapra tervezheti, amely tartalmazza a számlák pénzügyi teljesítését is.

Elszámolható költségek:

 • Gyakornokok foglalkoztatása (maximum 9 hónapig; min. 161.000 max. 250.000 Ft bruttó bér/hó/gyakornok
 • Vállalati gyakornoki kapcsolattartó alkalmazása (max. 80.000 Ft/hó)
 • anyagköltségek (munkaruha, munkavédelmi felszerelés; gyakornokonként max. 300.000 Ft)
 • gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése (max. 25%)
 • A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. (max.25%)

Előleg: 5 millió Ft támogatási összeg felett igényelhető.

Ki lehet gyakornok:

A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:

 • 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
 • iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
 • a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve a jelen felhívás 3.4.1.1 be) pontját.
 • a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás

Foglalkoztatással kapcsolatos kötelezettségek:

 • 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak
 • A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére,
 • heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt kell kötni

Vállalati kapcsolattartóval szembeni kikötések:

 • legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább három év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél

Optimális pályázók:

 • legalább 3 lezárt teljes üzleti év (+5 pont)
 • a foglalkoztatottak létszáma az elmúlt 2 évben növekedett (+10 pont)
 • rendelkezik tanulószerződéssel az elmúlt 3 év bármelyikében (+10 pont)
 • legalább 2 fő gyakornokot kíván foglalkoztatni (+10 pont)
 • az árbevétele növekedett az utolsó két lezárt üzleti évben (+10 pont)

Fenntartási kötelezettség: 3 év

Mi az, ami nem támogatható?

 • dohány és dohánytermékek, desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása
 • mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységet végző vállalkozások
 • közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott Támogatás teherszállító járművek megvásárlására
 • a visszaigényelhető általános forgalmi adó (ÁFA) finanszírozására
Bővebben
Kik pályázhatnak:

Pályázat panziók fejlesztéséhez

Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése

TFC-1.1.1-2017

Tervezet alapján!

A támogatás célja

A konstrukció célja a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó szálláshelyek és a turisztikai vonzerők közelében található kereskedelmi szálláshelyek általános minőségének és szolgáltatási színvonalának emelése, indokolt esetben kapacitásának bővítése, kapacitáskihasználtságának javítása, a szálláshely működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése.

A kereskedelmi szálláshelyeken belül a panziók részére a minőségi szolgáltatási kínálat biztosítását elősegítő beruházások támogatása.

További célja, az adófizetési morál javítása, a szektorban dolgozó munkavállalók számának és bérszínvonaluk növelése.

Részletes célkitűzések

 • Szolgáltatások színvonalának emelése
 • tematikus szolgáltatások kapacitásának növelése, valamint új szolgáltatások bevezetéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházások
 • kapacitásbővítés
 • vendégek és a vendégéjszakák számának növelése
 • szezon meghosszabbítása
 • munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása
 • folyamatos foglalkoztatás biztosítására ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére

Támogatás mértéke

 • 70% támogatás intenzitás
 • a beruházás összes elszámolható költsége nem haladhatja meg az 5 millió Ft / meglévő szoba összeget.
 • új szobák kialakítás esetén 7,5 millió Ft/ új szoba
 • 5 Mft – 42 Mft közötti támogatási összeg

Csekély összegű támogatásnak számít

Előleg: 50%

Támogatást igénylők köre

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

Feltételek

 • panzió: „az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, ahol az e célra hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb tíz, az ágyak száma legalább tizenegy, de legfeljebb húsz.”
 • A támogatást igénylő a támogatási igény benyújtásakor panzió besorolású működési engedéllyel
 • A panzió Budapest közigazgatási határán kívül található
 • Nem támogatott:
  • az időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek időben osztott üdülési joggal érintett szobáinak felújítása, kapacitásbővítése
  • falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek, kempingek, üdülőházak fejlesztésére
 • A fejlesztéssel érintett szálláshely (panzió) működéshez kapcsolódó engedéllyel rendelkezik.
 • Önerő igazoltan rendelkezésre áll (biztosíték nyújtási kötelezettség)
 • Csak egyszer lehet erre a kiírásra támogatást kapni
 • Projektre elkülönített bankszámla

Kötelező vállalások

 • a „Panzió csillaggal” minősítést a projekt zárásáig (a záró beszámoló benyújtásáig) megszerzi (legalább 3 csillag)
 • évi 180 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig vállalja.
 • A pályázatban vállalni kell, hogy a turisztikai desztinációban legalább 1 turisztikai csomagajánlattal fog rendelkezni a projektgazda, amely a saját szolgáltatás mellett tartalmazza más szolgáltató szolgáltatását (pl. fürdőbelépő, gyógykúra csomag, éttermi szolgáltatás, aktív, kulturális turisztikai kapcsolódó szolgáltatás stb.).

Fenntartási kötelezettség: 3 év

 • a „Panzió csillaggal” minősítés fenntartása
 • MTÜ által szervezett képzéseken való részvétel (évente egyszer)
 • adatszolgáltatás az MTÜ-nek (havonta)

Közbeszerzési kötelezettség 40 Mft támogatási összeg felett

Értékelés:

 • A fejlesztés hozzájárul a helyi, térségi gazdaság támogatásához értékeinek hasznosításához.
 • A célcsoportok jól definiáltak és a fejlesztéshez illeszkedő célcsoportok kerültek kiválasztásra, a tervezett szolgáltatások, tevékenységek a célcsoportok igényeivel összhangban kerültek kialakításra
 • A fejlesztés célcsoportjainak speciális igényeit kielégítő fejlesztések, szolgáltatások kialakításra kerülnek (több mint 5 spec igényű célcsoport)
 • A tervezett fejlesztésekkel akadálymentesítést is megvalósít, vagy már rendelkezik az alábbi akadálymentesítettségi ismérvekkel
 • egész évben üzemel
 • várható éves kihasználtsága, bevételei és profittermelő képessége megfelelő módon alátámasztásra került és annak mértéke reális
 • Az üzleti tervben a kereskedelmi szálláshely átlagár növelésére tett javaslatok alátámasztottak és a vállalás mértéke reális, valamint nem csupán a szobaárak emelkedésével kimutatható az átlagár emelkedés.
 • A projekthez a szükséges partnerség biztosított. (együttműködési szerződések)
 • Szolgáltatási színvonal növekedése, illetve magas színvonalú, széles körű szolgáltatások bevezetése megtörténik a projektben és ez az üzleti tervben megfelelően bemutasára kerül.
 • A fejlesztés során korszerű, energiatakarékos és innovatív technológiák kerülnek alkalmazásra

Támogatható tevékenységek

önállóan támogatható (min.: 50%):

 • meglévő panziók felújítása
 • meglévő panziók új tematikus szolgáltatásfejlesztéséhez kapcsolódó infrastrukturális beruházás (max 40%)
 • meglévő panziók kapacitásbővítése
 • meglévő panzióhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztés

önállóan nem támogatható:

 • panzióban vagy azzal közösen üzemeltetett vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások
 • a panzió üzemeltetéséhez szükséges információs és
 • kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése
 • akadálymentesítés

Elszámolható költségek:

 • előkészítési költségek (max. 5%)
  • üzleti terv, előkészítéshez kapcsolódó műszaki, tervezői, tervezési dokumentáció elkészítésének költsége;
 • szolgáltatások igénybe vételének költségei;
  • műszaki ellenőr költsége; (max. 1 %)
 • építési (átalakítási, bővítési, felújítási) költségek;
  • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei;
  • meglévő kereskedelmi szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei;
  • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházás építési költségei;
  • épület azbesztmentesítéséhez kapcsolódó építési, átalakítási munkálatainak építési költsége;
  • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez, kertépítészet, parkolóhelyek, közművek kialakításának építési költsége;
  • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek;
  • fenti építési tevékenységekhez kapcsolódó bontási munkálatok költségei;
 • eszközbeszerzések költségei;
  • szálláshely kapacitásbővítéséhez, meglévő szálláshelyek, közös használatban lévő vendéglátó egységek felújításához, átalakításához, konyhatechnológia bővítéséhez szükséges eszközök költségei;
  • a fejlesztéssel érintett épületek energia-hatékony működését javító beruházásához szükséges eszközök költségei;
  • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó hardware eszközök beszerzésének költsége,
  • szálláshely bűnmegelőzési tevékenységéhez kapcsolódó eszközök beszerzésének költsége;
  • kereskedelmi szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódó eszközbeszerzés költségei,
  • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei;
 • immateriális javak beszerzése (max. 10%)
  • info-kommunikációs technológiai, ügyviteli/értékesítési rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó software beszerzés, a szálláshely bemutatásához szükséges reszponzív honlapok létrehozása, fejlesztése, amennyiben releváns, az ügyviteli és foglalási rendszerekkel való összekapcsolás költsége.

Projekt időtartama

 • 12 hónap
 • befejezése: legkésőbb 2018. 12.31.
Bővebben
Kik pályázhatnak:

Kérdése van?

Hívjon minket!

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Mint minden weboldal, az skc.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja azokat.

Bezárás