Nagyvállalat

Kik pályázhatnak

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében

GINOP-2.1.2-8.1.4-16

A felhívás célja

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

Támogatható tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:

 • Kísérleti fejlesztés (bér+járulék, szolgáltatás, anyagköltség)

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Regionális beruházási támogatás keretében (max. a projekt 35%-a):

 • Eszközbeszerzés
 • A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések.

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében:

 • Projektmenedzsment tevékenység (max. 2,5%)
 • Nyilvánosság (max. 0,5%)

Kötelező vállalások

K+F ráfordítások szintjének megőrzése

Megvalósítási időtartam: követően legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

Biztosítékok

A kölcsön vonatkozásában az MFB Zrt. biztosítékadási kötelezettséget ír elő.

Az alábbi biztosítéki formák fogadhatók el:

 • ingatlan jelzálog,
 • ingó jelzálog,
 • fizetési számla követelésen alapított óvadék,
 • tulajdonos készfizető kezessége,
 • egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

A beruházás tárgya bevonható a fedezeti körbe.

Támogatást igénylők köre:

mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,

 • amelyek rendelkeznek legalább kettő lezárt üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.

A támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A GINOP-2.1.2-8.1.416 Felhívás esetében nem nyújthat be támogatási kérelmet azon támogatást igénylő részére, amely a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP-2.1.7-15,GINOP-2.1.1-15 és GINOP-2.2.1, Felhívásra benyújtott támogatási kérelme kapcsán már részesült támogatásban, vagy a támogatási kérelmének elbírálása folyamatban van (beleértve a kifogáskezelési eljárást is). Kivéve ez alól, ha a támogatás részére történt megítélése ellenére nem kötött Támogatási Szerződést, vagy elállt attól.

Támogatásban nem részesíthetők köre:

 • amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 • amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 • amely jelen projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a nettó árbevételét,
 • amelynél a saját tőke arányos saját forrás érték 200%, vagy annál nagyobb. (összes saját forrás/utolsó lezárt év saját tőke*100<200)
 • amellyel szemben NAV végrehajtás van folyamatban

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Jelen felhívás keretében támogatási kérelmek benyújtása 2017. február 08-tól 2019. február 08-ig lehetséges.

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

 • április 10. 12 óra 00 perc
 • augusztus 28. 12 óra 00 perc
 • február 5. 12 óra 00 perc
 • november 5. 12 óra 00 perc
 • február 08 12 óra 00 perc

A kölcsön kondíciói:

Kamat: 2%

Kezelési költség: nincs

Előtörlesztési díj: nincs

A kölcsön futamideje: Eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig, de max. a Szerződéskötéstől számított 15 év.

Rendelkezésre tartási idő: A fizikai befejezés határidejétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint a Kölcsönszerződés megkötésétől számított legfeljebb 24 hónap.

Türelmi idő: A rendelkezésre tartás végétől számított legfeljebb 12 hónap, de nem lehet több, mint Kölcsönszerződés megkötésétől számított maximum 32 hónap.

Előtörlesztés: A Kölcsön a Kedvezményezett által a fizikai befejezést követően előtörleszthető anélkül, hogy az a Kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A támogatás mértéke, összege:

1.) Támogatás: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.

2.) Hitel: minimum 25 millió Ft, maximum 250 millió Ft.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke Nyugat-Dunántúlon maximum az elszámolható költségek 50%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 40%-a lehet középvállalat esetében, 30%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a többi régióban maximum az elszámolható költségek 55%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 35%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül Nyugat-Dunántúlon az elszámolható költségek 40%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 50%-a lehet középvállalat esetében, 60%-a lehet nagyvállalatok esetében.

A kölcsön maximális aránya az elszámolható költségen belül a többi régióban az elszámolható költségek 35%-a lehet mikro és kisvállalkozás esetében, 45%-a lehet középvállalat esetében, 55%-a lehet nagyvállalatok esetében.

3.) A saját forrás minimálisan elvárt mértéke a projekt elszámolható költségének legalább 10%-a.

Előleg

A vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet.

 

Bővebben
Kik pályázhatnak:

Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalatok munkavállalói számára

GINOP-6.1.5-16

A felhívás célja

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a nagyvállalatokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 100-1000 db.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

 • Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként;
 • Képzéshez kapcsolódóan a előzetes tudásmérés, elégedettségmérés;
 • Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósítók alkalmazása, biztosítása.
 •  Nyilvánosság biztosítása

Választható tevékenységek

Projekt előkészítési tevékenységek

 • HR fejlesztési stratégia kidolgozása, amennyiben ilyennel még nem rendelkezik.
 • HR fejlesztési stratégia keretében eljárások, intézkedések kidolgozása vagy továbbfejlesztése
  • hátrányos helyzetű munkavállalókelérésének, képzésbe vonásának és képzésben tartásának stratégiái;
  • munkahelyi képzés sikeres teljesítéséhez kapcsolódó szakmai előmeneteli vagy egyéb jutalmazási megoldások lehetősége.
 • Képzések előkészítésével kapcsolatos tevékenységek:
  • a támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
  • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása
 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása,
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

Műszaki és szakmai elvárások

 • képzési terv benyújtása max. 1 szerzői ív terjedelemben a felhívásban megfogalmazott tartalommal
 • támogatható képzések:
  • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések
  • nyelvi képzések;
  • szakmai képzések;
 • A képzéseken kizárólag a nagyvállalat saját munkavállalói jogosultak részt venni.
 • A képzésbe bevont munkavállalók legalább 5%-a hátrányos helyzetű munkavállalói körből kell kikerülnie.

Kötelező vállalások

 • Képzésbe bevont munkavállalók száma: min. 22 fő
 • Képzésbe bevont hátrányos helyzetű munkavállalók száma: képzésben résztvevők min. 5%-a, de legalább 2 fő
 • A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők min. 80%-a.
 • A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők továbbfoglalkoztatása: a képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerzők munkavállalók min 80%-a.

Projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 18 hónap.

Projekt területi korlátozása

Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Közép-Dunántúl régió

Támogatást igénylők köre

 • nagyvállalkozások
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző két lezárt, teljes üzleti év valamelyikében minimum 250 fő volt
 • rendelkeznek legalább két lezárt üzleti évvel

Támogatási kérelem benyújtása

A pontos beadási határidőt még nem került nyílvánosságra

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 10 000 000 Ft maximum 100.000.000 Ft; az alábbiak figyelembevételével:

Saját munkavállalók száma (fő) Adható támogatási összeg (Ft)
250- 500 10.000.001- 40.000.000
501-1000 40.000.001-70.000.000
1001 felett 70.000.001-100.000.000

 

Támogatási kategória Maximális támogatás mértéke
Csekély összegű (de minimis) támogatás 100%
Képzési támogatás 50%
·       Képzési támogatás – Megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 60%

 

Előleg igénylése

Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt támogatás 50 %-a.

 

Elszámolható költségek

Projekt előkészítés (csekély összegű)

 • Előzetes tanulmányok: képzési terv, képzési igény felmérés, belső képzés esetén tananyag fejlesztés, HR fejlesztési stratégia elkészítése (együttesen max. 4 millió Ft lehet)
 • Közbeszerzés költsége

Projektmenedzsment költsége (bérköltség/megbízási díj) (csekély összegű)

Projekt szakmai megvalósításában közreműködők költsége (csekély összegű)

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség,
 • szakértői szolgáltatás költségei.

Nyilvánosság biztosítása (csekély összegű) (elszámolható költség max. 0,5%-a)

Az eddigiek nem haladhatják meg az összes elszámolható 9%-át.

Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó egyéb költségek – csekély összegű támogatásként és képzési támogatásként is elszámolható

 • Munkavállalók képzési költsége (oktatók költsége, oktatók utazási és szállásköltsége, helyiségek bérleti díja) (munkavállalónként max. 400.000 Ft/fő)
 • Képzéshez kapcsolódó egyéb költségek (vizsgáztatás, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag, munkaruha, védőruha)
 • Képzésbe bevont munkavállalók útiköltsége, ha az a munkavégzéstől más helyszínen van
 • Képzésbe bevont munkavállalók ellátási költsége
 • Munkaidőben történő képzés esetén, arányosítva bérköltség

 

Bővebben
Kik pályázhatnak:

Kérdése van?

Hívjon minket!

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Mint minden weboldal, az skc.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja azokat.

Bezárás