Általános szerződési feltételek

[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]1. Az általános szerződési feltételek (ASZF) célja, hogy az SKC Academy és a szolgáltatásait igénylő megrendelő, (a továbbiakban: Megrendelő) közötti, az SKC Academy szolgáltatásainak igénybe vételére irányuló jogviszony általános elemeit részletesen szabályozza, annak érdekében, hogy a Megrendelőkkel kötött szerződésekben (megbízási szerződésekben) alapvetően az egyedi feltételek kerüljenek rögzítésre.

AZ SKC Academy megbízási szerződések alapján végzett szolgáltatásai különösen, de nem kizárólagosan a következők: oktatás, személytanúsítás, vizsgáztatás, valamint mindazon egyéb szolgáltatások, amelyek a szerződés végrehajtása során szükségessé válhatnak, úgy mint, tájékoztatás, szakértés, szállítás, stb.

Az általános szerződési feltételek a megbízási szerződés részét képezik és megtalálhatók az SKC Academy internetes honlapján (www.skc.academy). Az általános szerződési feltételeket Megrendelő, külön kérésre nyomtatott formában a megbízási szerződés elfogadását megelőzően kézhez kapja, tartalmát megismerheti. A Megrendelő a megbízási szerződés és/vagy az Általános szerződés aláírásával az általános szerződési feltételeket elfogadja.

Amennyiben a megbízási szerződés és az általános szerződési feltételek rendelkezései között eltérés lenne, akkor a megbízási szerződés rendelkezései az irányadók.

Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei kizárólag akkor képezik a megbízási szerződés részét, ha felek azt a megbízási szerződésben egyértelműen rögzítik.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]2. A megbízás létrejötte[/vc_column_text][vc_column_text]2.1. Ajánlat kérése

Az SKC Academy szolgáltatást, erre irányuló ajánlat kérése esetén, írásbeli megbízási szerződés alapján nyújt. Az ajánlatkérésnek tartalmaznia kell a szolgáltatás nyújtásához és szolgáltatás terjedelmének meghatározásához szükséges információkat. Az ajánlatkérés történhet az SKC Academy által e célra rendszeresített ajánlatkérő kérdőív pontos kitöltésével, vagy levélben, faxon, e-mailben, szükség szerint személyes konzultáció igénybevételével. Az ajánlatkérésben vagy mellékleteiben foglalt információk helyességéért, pontosságáért és időszerűségéért Megrendelő felelősséggel tartozik.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]2.2. Az ajánlat

Az SKC Academy a rendelkezésére bocsátott információk alapján, a megrendelni kívánt szolgáltatás jellegére tekintettel és a vonatkozó előírások betartása mellett elkészíti ajánlatát.

A megbízási szerződés létrejöttéig az SKC Academy ajánlata, a megrendelővel történt egyeztetés alapján a terjedelem, az ár és a határidő tekintetében változhat.

Amennyiben azt egyéb előírás nem tiltja, az SKC Academy jogosult az ajánlatát több változatban elkészíteni, az alapszolgáltatások mellett egyéb, szabadon választható szolgáltatásokat felkínálni.

Az SKC Academy az ajánlatát vagy a megbízási szerződés tervezetet írásban, postai úton, faxon vagy e- mailben küldi meg a Megrendelőnek az ajánlatkérésben foglalt elérhetőségekre. Az ajánlat kizárólag írásban érvényes.

Az SKC Academy ajánlatában foglalt szolgáltatások díjtételei függetlenek attól, hogy a megfelelő teljesítés a Megrendelő számára kedvező eredményre vezet-e.

Az SKC Academy a kiadott ajánlatában meghatározza az ajánlati kötöttség időtartamát. Amennyiben az SKC Academy, ajánlatában az ajánlati kötöttség időtartamát nem állapítja meg, távollevők között megtett ajánlat esetén az SKC Academy ajánlati kötöttsége a szerződés jellegére és összetettségére tekintettel addig áll fenn, amíg ésszerű időn belül a Megrendelő az ajánlatra adott válaszát az ajánlat megérkezését követően késedelem nélkül megtehette, de legfeljebb az ajánlat Megrendelő részére történő megérkezését követő 30 napig. Amennyiben Megrendelő az ajánlati kötöttség időtartamának lejártát követően fogadja el az ajánlatot, úgy az SKC Academy-nek jogában áll az ajánlat tartalmán módosítani vagy az elkésett ajánlatnak megfelelő szerződés aláírását megtagadni.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]2.3. A megbízási szerződés létrejötte Megrendelő az ajánlat-változatok, illetőleg a felkínált kiegészítő szolgáltatások közül saját igényeinek megfelelően szabadon választhat. Választását a megfelelő ajánlat kiválasztásával, az ajánlati lap vagy a megbízási szerződés cégszerű aláírásával, illetve értelemszerű kitöltésével és az SKC Academy részére történő megküldésével közli az SKC Academy-vel. Az elfogadott, aláírt ajánlati lap vagy megbízási szerződés ajánlati kötöttség időtartamán belül történő visszaérkezésével a megbízási szerződés az abban foglaltak szerint létrejön, amelyről az SKC Academy megrendelés visszaigazolást küld a Megrendelőnek.

A szerződéskötésre a fentiektől eltérő módon is sor kerülhet, azzal, hogy az SKC Academy kizárólag papír alapú írásbeli szerződés, vagy írásbeli ajánlat, és annak papír alapú írásbeli elfogadása alapján kiállított papír alapú megrendelés-visszaigazolás alapján köteles szolgáltatás nyújtására.

Ha a Megrendelői igény megváltozása miatt megváltoznak a szerződési feltételek, (pl. új minta) a szükséges ár- és/vagy határidő változásról az SKC Academy ajánlatmódosítási javaslatot küld, annak elfogadásáról a megrendelő 8 napon belül írásban nyilatkozni tartozik. Megállapodás hiányában az ajánlati kötöttség 30 napon belül megszűnik.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]3. A szolgáltatás

A szolgáltatás terjedelmére vonatkozóan kizárólag a felek által elfogadott és egyeztetett, írásbeli megbízási szerződés / írásbeli ajánlat és annak írásbeli elfogadása, valamint ezek mellékletét képező megrendelés visszaigazolás az irányadó.

A szerződésben, illetve a megrendelés visszaigazolásban rögzített szolgáltatástól eltérő szolgáltatás igénylése esetén a feleknek a megbízási szerződést módosítaniuk kell.

Az esetben, ha a szolgáltatás teljesítése a megrendelő kérésére vagy érdekkörében felmerült ok(ok) miatt megszakad, (pl. a vizsgálati minta meghibásodott) ezt az SKC Academy regisztrálja, szükség esetén a megrendelőt haladéktalanul értesíti, és egyidejűleg megküldi a részteljesítéssel arányos ráfordításait (vizsgálati díj és költségek) tartalmazó számláját. Amennyiben a megrendelő, az ajánlatban rögzített határidőn belül a szolgáltatás elvégezhetőségének akadályát elhárítja, az SKC Academy az eljárást folytatja. Ez esetben az általa vállalt teljesítés határideje az SKC Academy aktuális leterheltségnek megfelelően meghosszabbodik. Az eredeti szerződési feltételek módosításának szükségessége esetén (pl. ha a vizsgálati minta a konstrukciójában módosult) a vizsgálatok folytatására kizárólag a szerződés módosítását követően kerülhet sor.

A szolgáltatás teljesítésének megszakadása esetén – az előző bekezdésben említett eset kivételével – az igény további fenntartásáról a megrendelő 8 napon belül írásban nyilatkozni tartozik. A nyilatkozat elmaradása, ill. nemleges nyilatkozat esetén a szerződés megszűnik, a szolgáltatást az SKC Academy az elért szinten lezárja és leszámlázza. Ha az előre átutalt és a végszámla közötti díj bármely okból eltér, a különbözetet a fizetésre kötelezett szerződő fél 8 napon belül köteles átutalni.

A szerződés szerinti teljesítés az adott tevékenység általánosan elismert szabályai szerint és a megbízás teljesítése időpontjában érvényes előírások figyelembevételével – amennyiben más írásos megegyezés erről nem rendelkezik – valósul meg. A jelen pontban foglaltak szerinti, megfelelő teljesítés akkor is szerződés szerinti teljesítésnek tekintendő, ha az a Megrendelő számára kedvezőtlen eredményre vezetett. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése során a vonatkozó követelmények megváltoznak, a szerződési feltételek módosulhatnak. Ez esetben a teljesítés folytatására kizárólag a szerződés módosítását követően kerülhet sor.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]4. Teljesítési határidők

A szerződésben meghatározott teljesítési határidő a Megrendelő által közölt adatok alapján kerül meghatározásra. A teljesítési határidők AZ SKC ACADEMY-re nézve csak akkor kötelezőek, ha azokat az SKC Academy kifejezetten és írásban kötelezőnek igazolta. A teljesítési határidőtől való eltérésért az SKC Academy csak akkor tartozik kártérítéssel, ha a Megrendelő legkésőbb a szerződés létrejöttéig kifejezetten jelezte a határidő betartásához fűződő érdekét. A Megrendelő késedelme saját kötelezettségei teljesítésével kizárja az SKC Academy egyidejű késedelmét.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]5. Felek jogai és kötelezettségei

A Megrendelő és az ő érdekében eljáró harmadik személyek kötelesek a szolgáltatás teljesítése érdekében az SKC Academy-vel együttműködni.

A Megrendelő köteles a saját, segítői vagy a közreműködő harmadik fél részéről a teljesítéshez szükséges tevékenységeket időben és díjmentesen elvégezni.

Megrendelő köteles a teljesítéshez szükséges dokumentációkat, vizsgálati mintákat, információkat, kommunikációs csatornákat, segédanyagokat, segéderőket stb. díjmentesen rendelkezésre bocsátani. A Megrendelő együttműködésének mindenkor meg kell felelni az érvényes jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, biztonsági rendelkezéseknek, és a balesetvédelmi előírásoknak.

A Megrendelő visel minden többletráfordítást, melyek a munka késedelmét vagy megismétlését okozzák az alábbiak miatt:

– elkésett, helytelen vagy hiányos adat megadása. – nem szerződés szerinti vagy nem szabályszerű közreműködés. – a szerződés megkötése utáni, Megrendelő kezdeményezésére történt módosítások. – késve küldött, nem megfelelő, vagy működésképtelen vizsgálati minta.

Az SKC Academy rögzített vagy maximált ár kikötése esetén is jogosult a többlet ráfordítását pótlólagosan felszámítani, a Megrendelővel folytatott előzetes egyeztetést és a – szükséges és indokolt – többlet ráfordítások tételes igazolását követően.

Az SKC Academy a megrendelő utasításai szerint jár el, de az utasítás nem terjedhet ki a munka megszervezésére, valamint nem teheti terhesebbé a teljesítést. Ha a megrendelő célszerűtlen, vagy szakszerűtlen utasítást ad, erre az SKC Academy szakemberei figyelmeztetni kötelesek. Ha azonban a megrendelő a figyelmeztetés ellenére az utasítását fenntartja, az SKC Academy a szerződéstől elállhat.

Ha a szolgáltatást a Megrendelő által kijelölt helyen kell elvégezni, a megrendelő köteles a teljesítés helyét alkalmas állapotban az SKC Academy rendelkezésére bocsátani. Az SKC Academy a munka megkezdését mindaddig megtagadhatja, amíg a megrendelő ezen kötelezettségét nem teljesíti. Ha a megrendelő kötelezettségének az SKC Academy által megszabott megfelelő határidőn belül nem tesz eleget. Az SKC Academy elállhat a szerződéstől és bánatpénzre jogosult, valamint kártérítést követelhet. A bánatpénz mértékét a jelen ÁSZF 11. pontja tartalmazza.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]6. Titoktartási kötelezettség

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az SKC Academy, jogszabályi vagy hatósági jelentési kötelezettségei alapján, a tudomására jutott, vizsgálatra, ellenőrzésre, valamint tanúsításra vonatkozó információkat, dokumentumokat stb., mind az ügyféllel kötött szerződésre, mind a szerződés tárgyára, vonatkozóan tovább adhatja az akkreditáló testület, más hatóság vagy szakmai szervezet kérése szerint. Ide tartoznak különösképpen az auditok végrehajtásáról, az engedélyek megadásáról és visszavonásáról, az engedélyezésekről, a tanúsítványokról stb. és a veszélyek elleni védelem során a vizsgált termékekkel és/vagy minőségirányítási rendszerekkel közvetve vagy közvetlenül összefüggésben álló eseményekről és intézkedésekről szóló információk, dokumentumok.

Egyéb tekintetben az SKC Academy és a Megrendelő kötelesek a köztük lévő kapcsolat alapján megszerzett információkat teljes titoktartással, mint üzleti titkot kezelni. Az SKC Academy és a Megrendelő is köteles a megbízási szerződéssel összefüggésben tudomására jutott tényt, adatot, információt elkülönítetten kezelni oly módon, hogy ahhoz harmadik fél ne férhessen hozzá. Az írásbeli dokumentációkról, amelyek a megbízás teljesítéséhez szükségesek, indokolt mértékben az SKC Academy archívuma számára másolatot készíthet, illetőleg a Megrendelőtől elektronikus úton kapott információkat harmadik fél számára hozzá nem férhető módon tárolhatja.

Az SKC Academy köteles a megbízási szerződés alapján a számára továbbított személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló jogszabályok, így különösen az 1992. évi LXIII. tv. szerint kezelni.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]7. Szerzői jogok

Valamennyi szerzői jog és társszerzői jog, amely az SKC Academy által készített szakvéleményekből,tananyagokból származik, az SKC Academy tulajdona marad. A Megrendelőnek a megbízás keretében készült szakvéleményeket, tananyagokat csak arra a célra szabad felhasználnia, amelyre azok a megállapodás szerint készültek.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]8. A teljesítés elismerése

Az SKC Academy részéről a szolgáltatás teljesítésének készre jelentése és a Megrendelő által történő elfogadása ”Teljesítésigazolás” aláírásával vagy – az elvégzett szolgáltatás dokumentumainak (oklevél, tanúsítvány, stb.) a megrendelő részére személyesen, ajánlott levélben, faxon vagy emailben való megküldésével történik. A teljesítési igazolást a Megrendelő képviseletére feljogosított személy haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül köteles az SKC Academy részére megküldeni.

Ha a Megrendelő a teljesítést nem ismeri el, akkor köteles kifogásait és azok indoklását a dokumentumok vagy képzés befejezése után haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül írásban bejelenteni. Megfelelő teljesítés esetén a Megrendelő nem emelhet kifogást azon a címen, hogy a teljesítés számára kedvezőtlen eredményre vezetett.

Amennyiben Megrendelő írásbeli kifogással nem él, úgy az SKC Academy 8 nap elteltével a teljesítést elismertnek tekinti. Ha Megrendelő a teljesítést a szerződésszegésről tudva fogadja el, írásban kikötheti, hogy fenntartja a szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítésére irányuló jogát. Írásbeli kifogás esetén a felek törekednek a kölcsönös megegyezésre.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]9. Fizetési feltételek

A megbízási szerződésben meghatározott megbízási és egyéb díjak kiegyenlítése számla ellenében történik, kivéve, ha erről a megbízási szerződés másképp rendelkezik. A megbízási szerződésben foglalt díj attól függetlenül jár, hogy az SKC Academy megfelelő teljesítése a Megrendelő számára kedvező eredményre vezetett-e.

Az SKC Academy a számlát a teljesítési igazolás birtokában, vagy akkor jogosult kiállítani, ha a teljesítést a jelen ÁSZF 8. pontjában foglaltak szerint elismertnek kell tekinteni. A számlán megadott összeggel szembeni beszámításnak csak írásbeli megállapodás esetén van helye. A Megrendelő a számla kézhezvételét követő 8 napon belül jogosult a számlával szembeni kifogásainak előterjesztésére.

Amennyiben az SKC Academy olyan megrendelő részére vállalja szolgáltatás nyújtását, akivel szemben lejárt követelése van, és ezt a szolgáltatás természete megengedi, az SKC Academy jogosult a szolgáltatás részletekben történő teljesítésére. Az így elkészített teljesítési részeket mindaddig visszatarthatja, amíg a Megrendelő az SKC Academy-vel szemben fennálló tartozását ki nem egyenlíti, illetve az SKC Academy által már átadott munkák ellenértékét meg nem fizeti.

Amennyiben Megrendelő a teljesítésigazolást az SKC Academy részére átadta, a teljesítés ellen kifogással nem élt, de fizetési kötelezettségének az esedékességet követő 30 napon belül sem tett eleget, úgy az SKC Academy-t a díj biztosítására zálogjog illeti meg a megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a megbízási szerződés következtében a birtokába kerültek. A zálogjog a törvény erejénél fogva, az erre irányuló nyilatkozattal jön létre, amely nyilatkozatot az SKC Academy a zálogkötelezettnek megküld.

Amennyiben a Megrendelő az esedékességkor nem tesz eleget fizetési kötelezettségeinek, úgy az SKC Academy jogos követelésének behajtására irányuló eljárások valamennyi költségének megtérítésére is köteles. Amennyiben a Megrendelő a fizetési kötelezettségeinek késedelemmel tesz eleget, az SKC Academy késedelmi kamat felszámítására jogosult a Ptk. mindenkori előírásai szerint.

Amennyiben Megrendelő valótlan adatokat közölt, vagy a teljesítés időpontjában a szerződés- kötéskori állapottól jelentős mértékben eltérő állapot áll fenn, az SKC Academy a tényleges adatok alapján a ráfordítás-szükségletét módosíthatja, és követelheti ráfordításainak megtérítését, vagy ennek érdekében a szerződés módosítását.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]10. Felelősség

Az SKC Academy kizárólag az írásba foglalt megállapodás alapján teljesített szolgáltatásaiért vállal felelősséget.

Az SKC Academy Megrendelő szolgáltatásainak, adatainak és személyes anyagainak, adatainak helyességéért valamint megbízottjai egyéb nyilatkozataiért, illetve az ebből eredő károkért csak akkor felel, ha az adatokat, ill. nyilatkozatokat az SKC Academy Vizsgaközpontja írásban jóvá hagyta.

A kártérítési igény elévülését a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok szabályozzák.

Az SKC Academy fenntartja azon jogát, hogy a megbízási szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítésébe külső megbízott munkatárs(ak)at vonjon be, aki(ke)t ugyanazon kötelességek terhelik, mint az SKC Academy közvetlen munkatársait, és akikért az SKC Academy úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

Az SKC Academy csak a szervezet által írásos formában kiadott hivatalos nyilatkozatokért és információkért vállal felelősséget.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]11. A szerződés megszűnése

A megbízási szerződés megszűnik – ha a felek közös megegyezéssel megszüntetik – amennyiben jelen ÁSZF, a megbízási szerződés vagy jogszabály alapján a felek bármelyike elállásra jogosult, elállással – a szerződés bármelyik fél részéről történő felmondásával – valamelyik fél jogutód nélküli megszűnésével, a természetes személy Megrendelő halálával – a természetes személy Megrendelő cselekvőképességének elvesztésével – a megbízás tárgytalanná válásával illetve – ha a szerződés határozott időre szól, a határozott idő lejártával, továbbá – ha valamelyik féllel szemben csőd- illetve felszámolási eljárást rendel el az illetékes bíróság.

A Megrendelő elállása esetén, vagy ha az SKC Academy elállására a megrendelő érdekkörében felmerült okból kerül sor, vagy az elállás oka a megrendelő magatartására vezethető vissza, az SKC Academy bánatpénzre jogosult. A bánatpénz mértéke a megbízási szerződésben meghatározott díj 10%-a.

A Megrendelő nem gyakorolhatja a megbízási szerződésen alapuló elállás jogát, amennyiben a kapott szolgáltatást az SKC Academy által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel, nem tudja visszaszolgáltatni. A Megrendelő a megbízási szerződést bármikor írásban azonnali hatállyal felmondhatja, a felmondást azonban indokolni köteles. Ebben az esetben a megbízási szerződés azzal az időponttal szűnik meg, amikor az SKC Academy a felmondásról tudomást szerez. Az SKC Academy a Megrendelő felmondó nyilatkozata hatályának beálltával jogosulttá válik a már teljesített szolgáltatások pénzbeli ellenértékére, valamint – amennyiben a felmondás nem az SKC Academy-nek felróható, alapos okkal történt – Megrendelő felmondása által meghiúsult díj arányos része 10%-ának megfelelő mértékű bánatpénzre. Az SKC Academy a felmondás közlésétől számított 15 napon belül jogosult a szerződés felmondása ellen kifogással élni, illetőleg a felmondás indokaként feltüntetett információkat tisztázni.

A Megrendelő súlyos szerződésszegése esetén az SKC Academy jogosult a szerződést azonnali hatállyal írásban felmondani, a felmondást azonban indokolni köteles. Megrendelő a felmondás közlésétől számított 15 napon belül jogosult a szerződés felmondása ellen kifogással élni, illetőleg a felmondás indokaként feltüntetett információkat tisztázni. Az SKC Academy azonnali hatályú felmondása esetén is jogosult a már teljesített szolgáltatások pénzbeli ellenértékére, valamint a meghiúsult teljesítés ellenértéke 10%-ának megfelelő mértékű bánatpénzre. Ha azonban a megbízás felmondása alapos ok nélkül történt, az okozott kárt meg kell térítenie.

A megbízási szerződés egyéb okból történő megszűnése esetén a felek kötelesek elszámolni egymással, amelynek keretében az SKC Academy, a megbízási díjnak a teljesítésével arányos összegére jogosult.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]12. A szerződés módosítása

A megbízási szerződés, illetve ennek részét képező megrendelés visszaigazolásban feltüntetett szolgáltatások módosítása vagy további, szolgáltatások igénybe vétele minden esetben írásos megállapodást igényel. A megállapodásnak tartalmaznia kell az igényelt vagy módosított szolgáltatást és annak díjazását, ill. feltételeit. A megállapodást mindkét félnek el kell fogadnia, és a megállapodást a megbízási szerződéshez kell csatolni.

Az SKC Academy szerződésmódosítást kezdeményezhet, amennyiben a megbízási szerződés körülményeiben olyan változások következnek be, amelyek a nyújtott szolgáltatás ráfordítás-szükségét lényegesen módosítják. Amennyiben a Megrendelő a tételesen igazolt, indokolt és szükséges ráfordítás-szükséglet növekedést és a szerződésmódosítást megfelelő indok nélkül elutasítja, az SKC Academy jogosult a szolgáltatás soron következő fázisának megtagadására. Az ebből eredő hátrányokat a Megrendelő viseli.

Az SKC Academy jogosult a szerződés módosítását kezdeményezni, ha a tevékenysége alapját képező nemzetközi szabványokban és/vagy az akkreditáló testületek, szervezetek szabályozásában olyan változások következnek be, amelyek a szerződések tárgyára hatással vannak.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]13. Egyéb rendelkezések

A teljesítési hely az a hely, ahol a szerződés szerint a teljesítés történik, egyéb esetben az SKC Academy székhelye vagy telephelye/fióktelepe. A szerződésmódosítást vagy kiegészítést, beleértve egy záradék megváltoztatását is, írásos formában kell megtenni.

Amennyiben a megbízási szerződés feltételei vagy magának a megbízási szerződésnek egyes kikötései vagy a kikötések egy része érvénytelenné válna, úgy az a többi kikötés érvényességét nem befolyásolja. Az érvénytelenné váló kikötés vagy kikötésrész helyett azon kikötés mérvadó, amely az érvénytelen kikötés értelmének és céljának megfelel, és azt a felek írásban elfogadták.

A szerződő felek vitás kérdéseiket elsődlegesen tárgyalásos úton, megegyezés útján kívánják rendezni, kivéve, ha az érvénytelen kikötés nélkül a szerződést a felek nem kötötték volna meg.[/vc_column_text][vc_empty_space height=”15px”][vc_column_text]14. Felelősségbiztosítás

A SKC Academy a tevékenysége körében a megrendelő gazdasági szereplőnek vagy más személynek okozott károkért való felelősségéből eredő követelések fedezésére a Magyar Köztársaságban letelepedett biztosítóval megfelelő mértékű, érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Weboldalunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. További információ

Mint minden weboldal, az skc.hu is használ cookie-kat, hogy kellemesebb felhasználói élményben legyen része, amikor az oldalunkon jár. Az “Értem” gomb lenyomásával hozzájárulását adja, hogy elfogadja azokat.

Bezárás